ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567
รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ ดู
1. งบดำเนินงาน  4,803,760.00 1,119,863.56 23.31 3,683,896.44 76.69
2. งบลงทุน  3,793,400.00 3,793,400.00 100.00 0.00 0.00
3. งบบุคลากร  6,420,000.00 1,633,874.00 25.45 4,786,126.00 74.55
4. งบอุดหนุน  27,666,825.00 27,666,825.00 100.00 0.00 0.00
5. งบรายจ่ายอื่น  11,477,688.00 3,707,828.00 32.30 7,769,860.00 67.70
6. งบกลาง  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ทั้งหมด  54,161,673.00 37,921,790.56 70.02 16,239,882.44 29.98  
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน  
                 งบประมาณโครงการ  


USER ONLINE
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
4 คน
สถิติเดือนนี้
16 คน
สถิติปีนี้
204 คน
สถิติทั้งหมด
204 คน
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา