รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : จัดทำแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (หน่วยตรวจสอบภายใน)  20,000.00  7,760.00  12,240.00 38.80
.2  โครงการ : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (หน่วยศึกษานิเทศก์)  249,606.00  235,836.00  13,770.00 94.48
.3  โครงการ : ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (กลุ่มอำนวยการ)  7,975.00  7,975.00  0.00 100.00
.4  โครงการ : พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงในตำแหน่ง รองและ ผอ.สถานศึกษา (ใช้งบขับเคลื่อน)กลุ่มบุคคล  132,200.00  15,066.00  117,134.00 11.40
.5  โครงการ : ขับเคลื่อนการบริหารจัดการคึกษาเพื่อตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  187,770.00  120,256.00  67,514.00 64.04
.6  โครงการ : การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566  30,290.00  16,226.00  14,064.00 53.57
.7  โครงการ : การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา รร.ในสังกัดโดยใช้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน  139,600.00  40,330.00  99,270.00 28.89
.8  โครงการ : การจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567  25,000.00  10,000.00  15,000.00 40.00
.9  โครงการ : ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย/จุดเน้น สพป.นศ.4 ประจำปีงบประมาณ 2567  50,009.00  0.00  50,009.00 0.00
.10  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ  26,440.00  0.00  26,440.00 0.00
.11  โครงการ : พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  7,290.00  0.00  7,290.00 0.00
.12  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2567  60,000.00  0.00  60,000.00 0.00
.13  โครงการ : ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  27,000.00  0.00  27,000.00 0.00
.14  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  21,020.00  0.00  21,020.00 0.00
.15  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ปีงบประมาณ 2567  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.16  โครงการ : พัฒนาขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัยในการลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ปีงบประมาณ 2567  9,500.00  0.00  9,500.00 0.00
.17  โครงการ : พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  16,200.00  0.00  16,200.00 0.00
.18  โครงการ : พัฒนาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR ของครูภาษาอังกฤษ  19,200.00  0.00  19,200.00 0.00
.19  โครงการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้สื่อ DLTV  2,850.00  0.00  2,850.00 0.00
.20  โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน สพป.นศ.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  17,250.00  0.00  17,250.00 0.00
.21  โครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองและพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  16,050.00  0.00  16,050.00 0.00
.22  โครงการ : พัฒนาผู้มีความสามารถ (Soft Power)  18,250.00  0.00  18,250.00 0.00
.23  โครงการ : ดำเนินการคัดเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  18,900.00  0.00  18,900.00 0.00
.24  โครงการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน  16,000.00  0.00  16,000.00 0.00
.25  โครงการ : พัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  7,500.00  0.00  7,500.00 0.00
.26  โครงการ : แข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 2567  5,518.00  0.00  5,518.00 0.00
.27  โครงการ : ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลา่งวันในสถานศึกษา  10,000.00  0.00  10,000.00 0.00
.28  โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวของสถานศึกษา สังกัด สพป.นศ.4  25,000.00  0.00  25,000.00 0.00
.29  โครงการ : ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา  23,500.00  0.00  23,500.00 0.00
.30  โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านสถานักเรียน  11,850.00  0.00  11,850.00 0.00
.31  โครงการ : ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา  40,700.00  0.00  40,700.00 0.00
.32  โครงการ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  17,350.00  0.00  17,350.00 0.00
.33  โครงการ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา  17,000.00  0.00  17,000.00 0.00
.34  โครงการ : สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์  16,250.00  0.00  16,250.00 0.00
.35  โครงการ : แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ สพท. (สถานีแก้หนี้ครู)  30,890.00  0.00  30,890.00 0.00
.36  โครงการ : ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2  48,350.00  0.00  48,350.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  1,392,308.00 453,449.00 938,859.00 32.57
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา