รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100295)
  1. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/2566 (70%) แหล่งของเงิน 6711410 (ง 241/ว.5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  4,622,431.00  0.00  0.00  4,622,431.00  0.00 100.00
1.4  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/2566 (การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวฯ) แหล่งของเงิน 6711410 (ง 241/5554 ครั้งที่ 83 ลว. 12  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  504.00  0.00  0.00  504.00  0.00 100.00
1.7  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/2566 (30%) แหล่งของเงิน 6711410 (ง 241/ว.5681 ครั้งที่ 99 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,780,461.00  0.00  0.00  1,780,461.00  0.00 100.00
1.9  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1/2567 (70%) แหล่งของเงิน 6711410 (ง 241/ว.1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  2,045,500.00  0.00  0.00  2,045,500.00  0.00 100.00
- รวม  8,448,896.00  0.00 0.00 8,448,896.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100372)
  2. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจัดการเรียนการสอน 2/2566 (70%) แหล่งของเงิน 6711410 (ง 241/ว.5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  19,440,134.00  0.00  0.00  19,440,134.00  0.00 100.00
2.4  ค่าจัดการเรียนการสอน 2/2566 (การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวฯ) แหล่งของเงิน 6711410 (ง 241/5554 ครั้งที่ 83 ลว. 12  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  7,730.00  0.00  0.00  7,730.00  0.00 100.00
2.7  ค่าจัดการเรียนการสอน 2/2566 (30%) แหล่งของเงิน 6711410 (ง 241/ว.5681 ครั้งที่ 99 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  7,466,254.00  0.00  0.00  7,466,254.00  0.00 100.00
2.9  ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่ 2/2566 (ง 241/ว.417 ครั้งที่ 159 ลว. 30  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  3,754,000.00  0.00  0.00  3,652,000.00  102,000.00 97.28
2.12  ค่าจัดการเรียนการสอน 1/2567 (70%) แหล่งของเงิน 6711410 (ง 241/ว.1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  3,831,800.00  0.00  0.00  3,831,800.00  0.00 100.00
- รวม  34,499,918.00  0.00 0.00 34,397,918.00 102,000.00 99.70 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100141)
  3. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าอุปกรณ์การเรียน 2/2566 (70%) แหล่งของเงิน 6711410 (ง 241/ว.5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบโรงเรียน  3,604,260.00  0.00  0.00  3,604,260.00  0.00 100.00
3.4  ค่าอุปกรณ์การเรียน 2/2566 (การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวฯ) แหล่งของเงิน 6711410 (ง 241/ว.5554 ครั้งที่ 83 ลว. 12  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  440.00  0.00  0.00  440.00  0.00 100.00
3.7  ค่าอุปกรณ์การเรียน 2/2566 (30%) แหล่งของเงิน 6711410 (ง 241/ว.5681 ครั้งที่ 99 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,393,955.00  0.00  0.00  1,343,651.00  50,304.00 96.39
3.9  ค่าอุปกรณ์การเรียน 1/2567 (70%) แหล่งของเงิน 6711410 (ง 241/ว.1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  2,838,500.00  0.00  0.00  2,838,500.00  0.00 100.00
- รวม  7,837,155.00  0.00 0.00 7,786,851.00 50,304.00 99.36 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100064)
  4. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าหนังสือเรียน 1/2567 (70%) แหล่่งของเงิน 6711410 (ง 241/ว.1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  9,040,400.00  0.00  0.00  9,040,400.00  0.00 100.00
- รวม  9,040,400.00  0.00 0.00 9,040,400.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022704100218)
  5. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1/2567 (70%) แหล่งของเงิน 6711410 (ง 241/ว.1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  5,281,700.00  0.00  0.00  5,281,700.00  0.00 100.00
- รวม  5,281,700.00  0.00 0.00 5,281,700.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  65,108,069.00  0.00 0.00 64,955,765.00 152,304.00 99.77  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา