รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมย่อยคืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (2000431006100500017)
  1. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาภาคบังคับ) แหล่งของเงิน 6711500 (20004 67 00126 00120)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67) (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  630,000.00  0.00  0.00  630,000.00  0.00 100.00
1.4  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67) (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  151,200.00  0.00  0.00  151,200.00  0.00 100.00
1.7  ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67) (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  1,512,000.00  0.00  0.00  1,512,000.00  0.00 100.00
1.10  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 8 เดือน (ต.ค.66-พ.ค.67) (ง 241/ว.5152 ครั้งที่ 37 ลว. 7  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มการเงิน  631,200.00  0.00  0.00  611,710.64  19,489.36 96.91
1.13  ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (ก.พ. - พ.ค.67) (ง 241/ว.507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] กลุ่มการเงิน  1,484,700.00  0.00  0.00  1,409,374.29  75,325.71 94.93
1.15  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ คร้้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (ก.พ.- พ.ค.67) (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] กลุ่มการเงิน  522,000.00  0.00  0.00  467,170.00  54,830.00 89.50
1.17  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (ก.พ. - พ.ค. 67) (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] กลุ่มการเงิน  102,000.00  0.00  0.00  64,133.00  37,867.00 62.88
1.19  ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.67) อัตราเดิม 38 จ้างเหมา 2 (ง 241/1830 ครั้งที่ 9 ลว. 9  พ.ค. 2567) กลุ่มการเงิน  1,131,300.00  0.00  0.00  0.00  1,131,300.00 0.00
1.20  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.67) อัตราเดิม 7 จ้างเหมา 3 (ง 241/1830 ครั้งที่ 9 ลว. 9  พ.ค. 2567) กลุ่มการเงิน  465,750.00  0.00  0.00  0.00  465,750.00 0.00
1.21  ค่าจ้างบุคลากรปฏบัติงานใน สพท. ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.67) อัตราเดิม 2 จ้างเหมา 2 (ง 241/ว1830 ครั้งที่ 9 ลว. 9  พ.ค. 2567) กลุ่มการเงิน  110,700.00  0.00  0.00  0.00  110,700.00 0.00
- รวม  6,740,850.00  0.00 0.00 4,845,587.93 1,895,262.07 71.88 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมย่อยคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (20004 31006100 5000028)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ แหล่งของเงิน 6711500 (20004 6700126 87195)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67) (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  2,961,000.00  0.00  0.00  2,961,000.00  0.00 100.00
2.4  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 บาท คร้้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67) (ง 241/ว4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  2,484,000.00  0.00  0.00  2,484,000.00  0.00 100.00
2.7  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (ก.พ. - พ.ค.67) (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] กลุ่มการเงิน  2,878,800.00  0.00  0.00  2,712,075.00  166,725.00 94.21
2.9  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 บาท ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (ก.พ. - พ.ค. 67) (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] งบโรงเรียน  2,484,000.00  0.00  0.00  1,846,520.00  637,480.00 74.34
2.11  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.67) 69 อัตรา (ง 241/ว1830 ครั้งที่ 9 ลว. 9  พ.ค. 2567) กลุ่มการเงิน  1,863,000.00  0.00  0.00  0.00  1,863,000.00 0.00
2.12  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.67) เดิม 45 อัตรา จ้างเหมา 2 อัตรา (ง 241/ว1830 ครั้งที่ 9 ลว. 9  พ.ค. 2567) กลุ่มการเงิน  2,216,250.00  0.00  0.00  0.00  2,216,250.00 0.00
- รวม  14,887,050.00  0.00 0.00 10,003,595.00 4,883,455.00 67.20 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมย่อยคืนครูสำหรับเด็กพิการ (20004310061005000019)
  3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ แหล่งของเงิน 6711500 (20004670012600122)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน (ต.ค.66-เม.ย.67) (ง 241/ว4977 ครั้งที่ 9 ลว. 25  ต.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  2,706,588.00  0.00  0.00  2,677,405.00  29,183.00 98.92
3.4  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการเพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (พ.ค.67-ส.ค.67) (ง 241/ว2421 ลว. 13 พ.ค. 2567) (ง 241/ว2421 ครั้งที่ 26 ลว. 13  พ.ค. 2567) กลุ่มการเงิน  1,539,000.00  0.00  0.00  258,300.00  1,280,700.00 16.78
- รวม  4,245,588.00  0.00 0.00 2,935,705.00 1,309,883.00 69.15 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (20004310061705000023)
  4. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน แหล่งของเงิน 6711500 (20004668619000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พ.ย.66 - มี.ค.67) (ง 241/ว.5108 ครั้งที่ 26 ลว. 2  พ.ย. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  255,000.00  0.00  0.00  219,378.00  35,622.00 86.03
- รวม  255,000.00  0.00 0.00 219,378.00 35,622.00 86.03 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004310031705000004)
  5. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับริบทพื้นที่ แหล่งของเงิน 6711500 (20004660004000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ ในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RTชั้น ป.1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่1 3-6 พ.ย.66 รร.ริเวอร์ไซด์ กทม (ง 241/ว.5117 ครั้งที่ 29 ลว. 3  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
5.3  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 14 กพ. 2567สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ  (ง 241/ว.243 ครั้งที่ 139 ลว. 17  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  11,510.00  0.00  0.00  4,679.60  6,830.40 40.66
5.5  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธ ที่ 28 กพ. 2567สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ (ง 241/ว.243 ครั้งที่ 139 ลว. 17  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  11,350.00  0.00  0.00  5,332.00  6,018.00 46.98
- รวม  27,860.00  0.00 0.00 15,011.60 12,848.40 53.88 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  (20004310061705000020)
  6. กิจกรรม : กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก แหล่งของเงิน 6711500 (20004665201000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้ังที่ 1 (ง 241/ว.5406 ครั้งที่ 67 ลว. 28  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง  40,800.00  0.00  0.00  40,800.00  0.00 100.00
6.4  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้ังที่ 1  (ง 241/ว5406 ครั้งที่ 67 ลว. 28  พ.ย. 2566) โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
6.5  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้ังที่ 1 (ง 241/ว5406 ครั้งที่ 67 ลว. 28  พ.ย. 2566) โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์  900.00  0.00  0.00  900.00  0.00 100.00
6.6  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้ังที่ 2 (ง 241/ว.274 ครั้งที่ 143 ลว. 18  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์  600.00  0.00  0.00  600.00  0.00 100.00
6.9  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้ังที่ 2 (ง 241/ว.274 ครั้งที่ 143 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง  25,700.00  0.00  0.00  20,515.00  5,185.00 79.82
- รวม  168,000.00  0.00 0.00 62,815.00 105,185.00 37.39 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  (20004310061705000002)
  7. กิจกรรม : การสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แหล่งของเงิน 6711500 (20004660003700000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการค่าย เยาวชน รักษ์พงไพร ฯ 15-19 ธ.ค.66 ศูนย์การเรียนรู้ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  (ง 241/ว.5483 ครั้งที่ 76 ลว. 4  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  12,300.00  0.00  0.00  12,300.00  0.00 100.00
- รวม  12,300.00  0.00 0.00 12,300.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  (20004310061705000012)
  8. กิจกรรม : กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา แหล่งของเงิน 6711500 (20004660010800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครื่อข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปี 2567 14-17 ธ.ค.66 รร.บูติกซิตี้โฮเต็ล จังหวัดชลบุรี (ง 241/ว.5483 ครั้งที่ 76 ลว. 4  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  21,000.00  0.00  0.00  21,000.00  0.00 100.00
8.3  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามและประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปี 2567 (ง 241/ว.5680 ครั้งที่ 100 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  9,709.00  291.00 97.09
8.6  ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครื่อข่ายท้องถิ่น (Local Network:LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer:LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 17-30 มีนาคม  (ง 241/920 ครั้งที่ 202 ลว. 4  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  7,000.00  0.00  0.00  7,000.00  0.00 100.00
- รวม  38,000.00  0.00 0.00 37,709.00 291.00 99.23 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004310031705000003)
  9. กิจกรรม : การพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 แหล่งของเงิน 6711500 (20004660003900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายในการประชุมการจัดฉบับเครื่องมือวัดความสามารถด้านการอ่าน RT ชั้น ป.1 และกำหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน NT ชั้น ป.36 และจัดฉบับเครื่องมือสำหรับบริการ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 1-4 ธ.ค.66 รร.แจ๊สโซเทล กทม (ง 241/ว.5570 ครั้งที่ 86 ลว. 13  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  3,700.00  0.00  0.00  3,700.00  0.00 100.00
- รวม  3,700.00  0.00 0.00 3,700.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  (20004310061705000009)
  10. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ แหล่งของเงิน 6711500 (20004660009300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา (ง 241/ว.204 ครั้งที่ 136 ลว. 15  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนท่าศาลา  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
10.4  ่ค่าใช้จ่ายขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ท่าศาลา (ง 241/ว.204 ครั้งที่ 136 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนท่าศาลา  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
10.5  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ปทุมานุกูล (ง 241/ว.204 ครั้งที่ 136 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนปทุมานุกูล  4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  0.00 100.00
10.6  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ราชประชานุเคราะห์ 8 (ง 241/ว.204 ครั้งที่ 136 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8  4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  0.00 100.00
10.7  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา วัดสโมสรสันนิบาต (ง 241/ว.204 ครั้งที่ 136 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต  4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  0.00 100.00
10.8  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา บ้านในถุ้ง (ง 241/ว.204 ครั้งที่ 136 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านในถุ้ง  4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  0.00 100.00
10.9  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา วัดพระเลียบ (ง 241/ว.204 ครั้งที่ 136 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดพระเลียบ  4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  0.00 100.00
10.10  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา วัดกลาง (ง 241/ว.204 ครั้งที่ 136 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดกลาง  4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  0.00 100.00
10.11  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา บ้านดอนใคร (ง 241/ว.204 ครั้งที่ 136 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดดอนใคร  4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  0.00 100.00
10.12  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา บ้านปากเจา (ง 241/ว.204 ครั้งที่ 136 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปากเจา  4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  0.00 100.00
10.13  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา บ้านทุ่งครั้ง (ง 241/ว.204 ครั้งที่ 136 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง  4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  0.00 100.00
- รวม  56,000.00  0.00 0.00 56,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 3100B600 5000001)
  11. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน,โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) (20004660007900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสอบและพิมพ์แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 (ง 241/ว.518 ครั้งที่ 167 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  1,440.00  0.00  0.00  0.00  1,440.00 0.00
11.4  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสอบและพิมพ์แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 วัดเขาขุนพนม (ง 241/ว.518 ครั้งที่ 167 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนวัดเขาขุนพนม  2,820.00  0.00  0.00  2,820.00  0.00 100.00
11.7  าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสอบและพิมพ์แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 (ง 241/ว.518 ครั้งที่ 167 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92  960.00  0.00  0.00  960.00  0.00 100.00
11.10  าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสอบและพิมพ์แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 บ้านเขาฝ้าย (ง 241/ว.518 ครั้งที่ 167 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย  1,860.00  0.00  0.00  1,860.00  0.00 100.00
11.13  าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสอบและพิมพ์แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 วัดเขา (วันครู 2501) (ง 241/ว.518 ครั้งที่ 167 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนวัดเขา(วันครู 2501)  2,560.00  0.00  0.00  2,560.00  0.00 100.00
11.16  าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสอบและพิมพ์แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 บ้านโรงเหล็ก (ง 241/ว.518 ครั้งที่ 167 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก  2,220.00  0.00  0.00  2,220.00  0.00 100.00
- รวม  11,860.00  0.00 0.00 10,420.00 1,440.00 87.86 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 3100B600 5000001)
  12. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (20004 67 00036 00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว1964 ครั้งที่ 42 ลว. 23  พ.ค. 2567) กลุ่มนโยบายและแผน  6,500.00  0.00  0.00  6,500.00  0.00 100.00
- รวม  6,500.00  0.00 0.00 6,500.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20004310062705000004)
  13. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ แหล่งของเงิน 6711500 (20004665203900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารหอประชุม 48 พรรษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ง 241/879 ครั้งที่ 200 ลว. 28  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
- รวม  6,000.00  0.00 0.00 6,000.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  26,458,708.00  0.00 0.00 18,214,721.53 8,243,986.47 68.84  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา