รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008001000000)
  1. กิจกรรม : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งของเงิน 6711150 (20004677945600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67) (ง 241/ว4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มการเงิน  6,060,000.00  0.00  0.00  6,060,000.00  -0.00 100.00
1.4  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพิ่มเติม 4 อัตรา จำนวน 5 เดือน (พ.ย.66-มี.ค.67)  (ง 241/ว5174 ครั้งที่ 40 ลว. 8  พ.ย. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  360,000.00  0.00  0.00  360,000.00  0.00 100.00
1.7  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 เดือน (เม.ย.67) (ง 241/ว.1016 ครั้งที่ 210 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  1,244,700.00  0.00  0.00  443,651.72  801,048.28 35.64
1.9  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 1 เดือน (พ.ค.-ก.ค.67) (ง 241/ว.1775 ลว. 3 พ.ค. 2567)  (ง 241/ว1775 ครั้งที่ 3 ลว. 3  พ.ค. 2567) กลุ่มการเงิน  3,199,000.00  0.00  0.00  996,262.55  2,202,737.45 31.14
- รวม  10,863,700.00  0.00 0.00 7,859,914.27 3,003,785.73 72.35 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  10,863,700.00  0.00 0.00 7,859,914.27 3,003,785.73 72.35  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา