รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116703220016)
  1. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004660007700000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  อาคารเรียน 212 ล/57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว รร.ปทุมานุกูล (รหัสแหล่งของเงิน 6711320) (ง 241/ว5039 ครั้งที่ 19 ลว. 31  ต.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนปทุมานุกูล  3,793,400.00  109,325.85  3,684,074.15  0.00  0.00 100.00
- รวม  3,793,400.00  109,325.85 3,684,074.15 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล แหล่งของเงิน 671320 (200043100B6003220016)
  2. กิจกรรม : ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004670007700000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข รร.ปทุมานุกูล (ง 241/ว1803 ครั้งที่ 8 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนปทุมานุกูล  9,783,200.00  0.00  0.00  0.00  9,783,200.00 0.00
- รวม  9,783,200.00  0.00 0.00 0.00 9,783,200.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (200043100B600311XXXX)
  3. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ) แหล่งของเงิน 6711310 (2000467000360000/20004670007900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดยางทองตำบลโมคลาน (1038) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดยางทอง  37,500.00  0.00  0.00  0.00  37,500.00 0.00
3.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดเขาขุนพนม (1039) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดเขาขุนพนม  75,000.00  0.00  0.00  0.00  75,000.00 0.00
3.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย (1040) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย  153,000.00  0.00  0.00  0.00  153,000.00 0.00
3.4  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม (1041) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดประทุมทายการาม  421,500.00  0.00  0.00  0.00  421,500.00 0.00
3.5  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านอินทนิน (1042) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านอินทนิน  19,500.00  0.00  0.00  0.00  19,500.00 0.00
3.6  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดเขาขุนพนม (1043) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดเขาขุนพนม  64,000.00  0.00  0.00  0.00  64,000.00 0.00
3.7  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านวังลุง (1044) (ง 241/ว.1082 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านวังลุง  76,800.00  0.00  0.00  0.00  76,800.00 0.00
3.8  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษาแบบ2 โรงเรียนวัดจันทาราม (1045) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดจันทาราม  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
3.9  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด5,000ANSILumens โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่92 (3795) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92  49,900.00  0.00  0.00  0.00  49,900.00 0.00
- รวม  977,200.00  0.00 0.00 0.00 977,200.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ แหล่งของเงิน 6711320 (20004350002003213XXX)
  4. กิจกรรม : ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (20004670105600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านเราะ (อุทัยประชาสรรค์) (524) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)  779,000.00  0.00  0.00  0.00  779,000.00 0.00
4.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดโยธาธรรม (525) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดโยธาธรรม  486,000.00  0.00  0.00  0.00  486,000.00 0.00
4.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ (526) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์  724,000.00  0.00  0.00  0.00  724,000.00 0.00
4.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบางฉาง (527) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบางฉาง  843,000.00  0.00  0.00  0.00  843,000.00 0.00
4.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดท้าวโทะ (528) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดท้าวโทะ  390,000.00  0.00  0.00  0.00  390,000.00 0.00
4.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านปากดวด (529) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปากดวด  490,000.00  0.00  0.00  0.00  490,000.00 0.00
4.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด (530) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด  477,000.00  0.00  0.00  0.00  477,000.00 0.00
4.8  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดธารน้ำฉา (531) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดธารน้ำฉา  76,000.00  0.00  0.00  0.00  76,000.00 0.00
4.9  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านฉาง (532) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบางฉาง  97,000.00  0.00  0.00  0.00  97,000.00 0.00
4.10  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต (533) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต  171,000.00  0.00  0.00  0.00  171,000.00 0.00
4.11  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดนากุน (534) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดนากุน  110,400.00  0.00  0.00  0.00  110,400.00 0.00
4.12  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดกำแพงถม (535) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดกำแพงถม  529,000.00  0.00  0.00  0.00  529,000.00 0.00
4.13  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านน้ำขาว (536) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านน้ำขาว  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
4.14  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านท่าสูง (537) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านท่าสูง  290,200.00  0.00  0.00  0.00  290,200.00 0.00
4.15  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดเขาปูน (538) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดเขาปูน  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
4.16  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดสโมสร (539) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดสโมสร  330,000.00  0.00  0.00  0.00  330,000.00 0.00
4.17  อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โรงเรียนวัดเขาปูน (540) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดเขาปูน  415,200.00  0.00  0.00  0.00  415,200.00 0.00
4.18  อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โรงเรียนวัดโรงเหล็ก (541) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดโรงเหล็ก  415,200.00  0.00  0.00  0.00  415,200.00 0.00
4.19  อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โรงเรียนบ้านเผียน (542) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเผียน  415,200.00  0.00  0.00  0.00  415,200.00 0.00
4.20  อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โรงเรียนบ้านหนองหว้า (543) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านหนองหว้า  415,200.00  0.00  0.00  0.00  415,200.00 0.00
4.21  อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โรงเรียนวัดคงคาเลียบ (544) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดคงคาเลียบ  415,200.00  0.00  0.00  0.00  415,200.00 0.00
4.22  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนวัดกลาง (545) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดกลาง  1,110,600.00  0.00  0.00  0.00  1,110,600.00 0.00
4.23  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านพิตำ (546) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านพิตำ  1,110,600.00  0.00  0.00  0.00  1,110,600.00 0.00
4.24  แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบ้านท่าน้อย (547) (ง 241/ว1787 ครั้งที่ 5 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านท่าน้อย  1,145,800.00  0.00  0.00  0.00  1,145,800.00 0.00
- รวม  11,585,600.00  0.00 0.00 0.00 11,585,600.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ แหล่งของเงิน 6711310 (20004350002003120022)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (20004670516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า90กิโลวัตต์ (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) งบสำนักงาน  1,358,000.00  0.00  0.00  0.00  1,358,000.00 0.00
- รวม  1,358,000.00  0.00 0.00 0.00 1,358,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ แหล่งของเงิน 6711310 (20004350001003110XXX)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา แหล่งของเงิน 6711310 (20004670516200000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนวัดเจดีย์หลวง (379) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  64,400.00  0.00  0.00  0.00  64,400.00 0.00
6.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนวัดธารน้ำฉา (380) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดธารน้ำฉา  49,000.00  0.00  0.00  0.00  49,000.00 0.00
6.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนวัดคงคาวดี (381) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดคงคาวดี  43,400.00  0.00  0.00  0.00  43,400.00 0.00
6.4  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนวัดกระดังงา (382) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดกระดังงา  35,000.00  0.00  0.00  0.00  35,000.00 0.00
6.5  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านไสพลู (383) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านไสพลู  29,400.00  0.00  0.00  0.00  29,400.00 0.00
6.6  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านเขาทราย (384) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเขาทราย  14,000.00  0.00  0.00  0.00  14,000.00 0.00
6.7  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต (385) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต  14,000.00  0.00  0.00  0.00  14,000.00 0.00
6.8  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษาแบบ2โรงเรียนวัดโมคลาน (386) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดโมคลาน  79,200.00  0.00  0.00  0.00  79,200.00 0.00
6.9  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษาแบบ1โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ (387) (ง 241/ว.1802 ครั้งที่ 7 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์  67,800.00  0.00  0.00  0.00  67,800.00 0.00
- รวม  396,200.00  0.00 0.00 0.00 396,200.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (200044200470031101XX)
  7. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล แหล่งของเงิน 6711310 (20004678618400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV โรงเรียนบ้านคลองเหลง (80) (ง 241/ว.2283 ครั้งที่ 100 ลว. 7  มิ.ย. 2567) โรงเรียนบ้านคลองเหลง  64,000.00  0.00  0.00  0.00  64,000.00 0.00
7.2  ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (81) (ง 241/ว.2283 ครั้งที่ 100 ลว. 7  มิ.ย. 2567) โรงเรียนบ้านท่าจันทน์  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
7.3  ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ (86) (ง 241/ว.2283 ครั้งที่ 100 ลว. 7  มิ.ย. 2567) โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ  64,000.00  0.00  0.00  0.00  64,000.00 0.00
7.4  ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต (85) (ง 241/ว.2283 ครั้งที่ 100 ลว. 7  มิ.ย. 2567) โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต  64,000.00  0.00  0.00  0.00  64,000.00 0.00
7.5  ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV โรงเรียนวัดคีรีวง (82) (ง 241/ว.2283 ครั้งที่ 100 ลว. 7  มิ.ย. 2567) โรงเรียนวัดคีรีวง  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
7.6  ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV โรงเรียนวัดท้าวโทะ (83) (ง 241/ว.2283 ครั้งที่ 100 ลว. 7  มิ.ย. 2567) โรงเรียนวัดท้าวโทะ  32,000.00  0.00  0.00  0.00  32,000.00 0.00
7.7  ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนDLTV โรงเรียนวัดนากัน (84) (ง 241/ว.2283 ครั้งที่ 100 ลว. 7  มิ.ย. 2567) โรงเรียนวัดนากัน  49,500.00  0.00  0.00  0.00  49,500.00 0.00
- รวม  337,500.00  0.00 0.00 0.00 337,500.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  28,231,100.00  109,325.85 3,684,074.15 0.00 24,437,700.00 13.44  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา