รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008002000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืั้นฐาน (20004677945600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ง 241/ว4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มการเงิน  207,000.00  0.00  0.00  207,000.00  0.00 100.00
1.4  เงินสมทบกองทุนทดแทน (ง 241/ว4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มการเงิน  25,000.00  0.00  0.00  25,000.00  0.00 100.00
1.7  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ง 241/ว5174 ครั้งที่ 40 ลว. 8  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
1.9  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) (ง 241/5415 ครั้งที่ 70 ลว. 29  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มการเงิน  1,887,000.00  0.00  0.00  1,886,712.55  287.45 99.98
1.12  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 2 (เม.ย.67) (ง 241/ว.1016 ครั้งที่ 210 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  37,500.00  0.00  0.00  14,221.00  23,279.00 37.92
1.14  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 3 (พ.ค.-ก.ค.67) (ง 241/ว.1775 ลว. 3 พ.ค. 2567) (ง 241/ว1775 ครั้งที่ 3 ลว. 3  พ.ค. 2567) กลุ่มการเงิน  113,000.00  0.00  0.00  35,335.00  77,665.00 31.27
1.15  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 (เมษายน 2567-กรกฎาคม 2567) (ง 241/1767 ลว. 3 พ.ค. 2567) (ง 241/1767 ครั้งที่ 4 ลว. 3  พ.ค. 2567) กลุ่มการเงิน  1,216,000.00  0.00  0.00  347,600.00  868,400.00 28.59
- รวม  3,500,500.00  0.00 0.00 2,530,868.55 969,631.45 72.30 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004350001702000000)
  2. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย แหล่งของเงิน 6711200 (20004660008000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามและประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปี 2567 (ง 241/ว.5680 ครั้งที่ 100 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  8,500.00  1,500.00 85.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 8,500.00 1,500.00 85.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ แหล่งของเงิน 6711220,6711230,6711240 (20004670516400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าสาธารณูปโภค (230,000+200,000+200,000) (ง 241/ว4850,817.1796 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  630,000.00  0.00  0.00  455,687.37  174,312.63 72.33
3.4  ค่าวัสดุสำนักงาน (80,000+80,000+40,000) (ง 241/ว4850,817,1796 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  200,000.00  0.00  0.00  156,779.46  43,220.54 78.39
3.7  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (40,000+40,000+40,000)  (ง 241/ว4850,817,1796 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  120,000.00  0.00  0.00  77,804.00  42,196.00 64.84
3.10  ค่าอาหารทำการนอกเวลา (20,000+10,000+20,000) (ง 241/ว4850,817,1796 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  50,000.00  0.00  0.00  49,480.00  520.00 98.96
3.13  ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้สอยอื่น ๆ (170,000+159,595+296,650) (ง 241/ว4850,817,1796 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  627,245.00  0.00  0.00  564,947.59  62,297.41 90.07
3.16  ค่าซ่อมยานพาหนะ (20,000+10,000+20,000) (ง 241/ว4850,817,1796 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  50,000.00  0.00  0.00  27,300.00  22,700.00 54.60
3.19  ค่าซ่อมครุภัณฑ์ (20,000+10,000+10,000) (ง 241/ว4850,817,1796 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  40,000.00  0.00  0.00  37,070.00  2,930.00 92.68
3.22  ค่าวัสดุใช้กับคอมพิวเตอร์ (20,000+10,000+40,000) (ง 241/ว4850,817,1796 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  70,000.00  0.00  0.00  36,700.00  33,300.00 52.43
3.25  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (สำนักงาน) (300,000+180,405+233,350) (ง 241/ว4850,817,1796 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  712,755.00  0.00  0.00  634,555.00  78,200.00 89.03
3.28  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจจำเป็นเร่งด่วน (ง 241/ว4850,817,1796 ครั้งที่ 3,191,2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  77,932.00  0.00  0.00  0.00  77,932.00 0.00
3.31  โครงการจัดทำแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] หน่วยตรวจสอบภายใน  20,000.00  0.00  0.00  7,760.00  12,240.00 38.80
3.34  โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สพป.นศ.4  (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  249,606.00  0.00  0.00  249,606.00  0.00 100.00
3.37  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 31  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มอำนวยการ  7,975.00  0.00  0.00  7,975.00  0.00 100.00
3.40  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงในตำแหน่งรองและผู้อำนวยการสถานศึกษา(ใช้งบขับเคลื่อนนโยบาย) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบจัดสรร] กลุ่มบริหารบุคคล  132,200.00  0.00  0.00  117,404.80  14,795.20 88.81
3.42  โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคึกษาเพื่อตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ง 241/ว.5085 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มนโยบายและแผน  187,770.00  0.00  0.00  126,601.00  61,169.00 67.42
3.45  โครงการการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566  (ง 241/ว.4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  30,290.00  0.00  0.00  18,626.00  11,664.00 61.49
3.46  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำของข้าราชการ (ง 241/ว.5589 ครั้งที่ 92 ลว. 14  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  43,836.00  0.00  0.00  43,836.00  0.00 100.00
3.48  โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา รร.ในสังกัดโดยใช้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  139,600.00  0.00  0.00  23,126.00  116,474.00 16.57
3.50  โครงการการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2567 (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มพัฒนาบุคลากร  25,000.00  0.00  0.00  25,000.00  0.00 100.00
3.53  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ป1.-ป.6 วัดโมคลาน (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] โรงเรียนวัดโมคลาน  32,000.00  0.00  0.00  32,000.00  0.00 100.00
3.56  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ป1.-ป.6 บ้านพังปริง (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านพังปริง  48,000.00  0.00  0.00  48,000.00  0.00 100.00
3.57  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ป1.-ป.6 บ้านในถุ้ง (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านในถุ้ง  96,000.00  0.00  0.00  75,400.00  20,600.00 78.54
3.58  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ป1.-ป.6 บ้านท่าสูง (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านท่าสูง  40,000.00  0.00  0.00  40,000.00  0.00 100.00
3.59  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ป1.-ป.6 บ้านทุ่งเกราะ (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ  88,000.00  0.00  0.00  80,600.00  7,400.00 91.59
3.60  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ป1.-ป.6 วัดสระประดิษฐ์ (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์  56,000.00  0.00  0.00  56,000.00  0.00 100.00
3.61  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ป1.-ป.6 บ้านสองแพรกมิตรภาพ 92 (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92  40,000.00  0.00  0.00  40,000.00  0.00 100.00
3.62  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ป1.-ป.6 วัดยางทอง (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดยางทอง  32,000.00  0.00  0.00  32,000.00  0.00 100.00
3.63  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ป1.-ป.6 บ้านสระบัว (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสระบัว  40,000.00  0.00  0.00  40,000.00  0.00 100.00
3.64  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ป1.-ป.6 ราชประชานุเคราะห์ 8 (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8  128,000.00  0.00  0.00  106,200.00  21,800.00 82.97
3.65  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ป1.-ป.6 บ้านปากดวด (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปากดวด  16,000.00  0.00  0.00  16,000.00  0.00 100.00
3.66  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ป1.-ป.6 บ้านประชาอารี (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านประชาอารี  24,000.00  0.00  0.00  24,000.00  0.00 100.00
3.67  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ป1.-ป.6 วัดคงคาวดี (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดคงคาวดี  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
3.68  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ป1.-ป.6 บ้านปลายทอน (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปลายทอน  40,000.00  0.00  0.00  40,000.00  0.00 100.00
3.69  ดำเนินการคัดเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยาการบุคคล (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มบริหารบุคคล  18,900.00  0.00  0.00  16,000.00  2,900.00 84.66
3.70  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนางานและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มบริหารบุคคล  16,000.00  0.00  0.00  2,550.00  13,450.00 15.94
3.71  โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  7,290.00  0.00  0.00  7,290.00  0.00 100.00
3.72  แข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ฯ ประจำปี 2567 วันที่ 17 มี.ค.67 (ง 241/ว4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา  5,518.00  0.00  0.00  5,517.60  0.40 99.99
3.73  ค่าขยายเขตติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า วัดเขา (วันครู2501) (ง 241/ว.1353 ครั้งที่ 242 ลว. 28  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] โรงเรียนวัดเขา(วันครู 2501)  390,200.00  0.00  0.00  0.00  390,200.00 0.00
3.75  ค่าขยายเขตติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า วัดเขาขุนพนม (ง 241/ว.1353 ครั้งที่ 242 ลว. 28  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] โรงเรียนวัดเขาขุนพนม  495,300.00  0.00  0.00  0.00  495,300.00 0.00
3.77  ค่าขยายเขตติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า บ้านเขาผ้าย (ง 241/ว.1353 ครั้งที่ 242 ลว. 28  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย  498,900.00  0.00  0.00  0.00  498,900.00 0.00
3.79  ค่าขยายเขตติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า บ้านน้ำขาว (ง 241/ว.1353 ครั้งที่ 242 ลว. 28  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านน้ำขาว  405,800.00  0.00  0.00  0.00  405,800.00 0.00
3.81  ค่าขยายเขตติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า วัดสโมสรสันนิบาต (ง 241/ว.1353 ครั้งที่ 242 ลว. 28  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต  487,300.00  0.00  0.00  0.00  487,300.00 0.00
3.83  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2567 (ง 241/ว.4850 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
3.84  โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.4 (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  16,250.00  0.00  0.00  0.00  16,250.00 0.00
3.85  การติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย/จุดเน้น สพป.นศ.4 ประจำปีงบประมาณ 2567 (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  50,009.00  0.00  0.00  0.00  50,009.00 0.00
3.86  โครงการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราชโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  27,000.00  0.00  0.00  0.00  27,000.00 0.00
3.87  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  21,020.00  0.00  0.00  14,370.00  6,650.00 68.36
3.88  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ปีงบประมาณ 2567 (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
3.89  โครงการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
3.90  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวของสถานศึกษา สังกัด สพป.นศ.4 (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา  25,000.00  0.00  0.00  0.00  25,000.00 0.00
3.91  โครงการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา  23,500.00  0.00  0.00  0.00  23,500.00 0.00
3.92  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านสภานักเรียน (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา  11,850.00  0.00  0.00  5,650.00  6,200.00 47.68
3.93  โครงการพัฒนาขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก ระดับปฐมวัยในการลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ปีงบประมาณ 2567 (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  9,500.00  0.00  0.00  2,000.00  7,500.00 21.05
3.94  โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  16,200.00  0.00  0.00  1,600.00  14,600.00 9.88
3.95  โครงการพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR ของครูภาษาอังกฤษ (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  19,200.00  0.00  0.00  9,512.00  9,688.00 49.54
3.96  โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  7,500.00  0.00  0.00  0.00  7,500.00 0.00
3.97  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้สื่อ DLTV (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  2,850.00  0.00  0.00  0.00  2,850.00 0.00
3.98  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ สพท (สถานีแก้หนี้ครู) (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  30,890.00  0.00  0.00  245.00  30,645.00 0.79
3.99  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  17,350.00  0.00  0.00  16,980.00  370.00 97.87
3.100  โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.4 ครั้งที่ 2 (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  48,350.00  0.00  0.00  32,280.00  16,070.00 66.76
3.101  โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา (ง 241/4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  17,000.00  0.00  0.00  0.00  17,000.00 0.00
3.102  โครงการส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน สพป.นศ.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ง 241/4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  17,250.00  0.00  0.00  0.00  17,250.00 0.00
3.103  โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา  40,700.00  0.00  0.00  0.00  40,700.00 0.00
3.104  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองและพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  16,050.00  0.00  0.00  16,050.00  0.00 100.00
3.105  โครงการพัฒนาผู้ผู้มีความสามารถ (Soft Power) (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  18,250.00  0.00  0.00  0.00  18,250.00 0.00
3.106  โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  1,440.00  0.00  0.00  875.00  565.00 60.76
3.107  โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  2,100.00  0.00  0.00  0.00  2,100.00 0.00
3.108  โครงการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  26,700.00  0.00  0.00  0.00  26,700.00 0.00
3.109  โครงการติดตามขับเคลื่อนนโยบาย เรียนดี มีความสุข ภายใต้โครงการสุขาดี มีความสุข (ง 241/ว4850,817 ครั้งที่ 3,191 ลว. 17  ต.ค. 2566) กลุ่มนโยบายและแผน  25,960.00  0.00  0.00  0.00  25,960.00 0.00
- รวม  7,017,336.00  0.00 0.00 3,421,377.82 3,595,958.18 48.76 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ แหล่งของเงิน 6711200 (20004660516436263)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 (ง 241/ว.5117 ครั้งที่ 29 ลว. 3  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา  480,000.00  0.00  0.00  326,740.00  153,260.00 68.07
- รวม  480,000.00  0.00 0.00 326,740.00 153,260.00 68.07 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ แหล่งของเงิน 6711200 (20004660516406317)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566 รร.บางกอกพาเลส กทม. (ง 241/ว.5407 ครั้งที่ 66 ลว. 28  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  6,200.00  0.00  0.00  6,200.00  0.00 100.00
- รวม  6,200.00  0.00 0.00 6,200.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ แหล่งของเงิน 6711200 (20004660516551999)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) ครั้งที่ 1-4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 1-2 ในการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการ สพท (ง 241/ว.5477 ครั้งที่ 75 ลว. 4  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มบริหารบุคคล  183,560.00  0.00  0.00  18,160.40  165,399.60 9.89
6.4  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปี 2567 (ง 241/ว.5588 ครั้งที่ 90 ลว. 14  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มบริหารบุคคล  10,150.00  0.00  0.00  9,587.00  563.00 94.45
6.7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 19-21 ก.พ.67 รร.รอยัล ซิตี้ กทม. (ง 241/907 ครั้งที่ 201 ลว. 29  ก.พ. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  4,800.00  0.00  0.00  4,800.00  0.00 100.00
- รวม  198,510.00  0.00 0.00 32,547.40 165,962.60 16.40 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  7. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม แหล่งของเงิน 6711200 (20004666240800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน 22-24 ธ.ค. 66 รร.บางกอกพาเลส กทม (ง 241/ว.5666 ครั้งที่ 97 ลว. 19  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา  9,000.00  0.00  0.00  9,000.00  0.00 100.00
7.3  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำ และการ Coaching เป้าหมายชีวิต วันที่ 21-24 มกราคม 2567 รร.บางกอกพาเลส กทม (ง 241/ว.457 ครั้งที่ 161 ลว. 1  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา  7,000.00  0.00  0.00  2,558.00  4,442.00 36.54
- รวม  16,000.00  0.00 0.00 11,558.00 4,442.00 72.24 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  8. กิจกรรม :การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ แหล่งของเงิน 6711200 (20004670516405272)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านบริหารงานการคลัง ฯ สังกัด สพฐ. วันที่ 25-26 ธ.ค.66 รร.ดิไอเดิลโฮเท็ลแอนด์ิเรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี (ง 241/ว.5700 ครั้งที่ 103 ลว. 21  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  6,200.00  0.00  0.00  6,200.00  0.00 100.00
8.3  เงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี พ.ศ.2567 (มกราคม-ธันวาคม 2567) (ง 241/ว.35 ครั้งที่ 117 ลว. 4  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  30,024.00  0.00  0.00  1,000.00  29,024.00 3.33
8.5  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 สพป.นศ.4 (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  45,000.00  0.00  0.00  45,000.00  0.00 100.00
8.8  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านท่าม่วง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านท่าม่วง  15,600.00  0.00  0.00  15,600.00  0.00 100.00
8.9  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ชุมชนบ้านบางโหนด (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด  15,600.00  0.00  0.00  15,600.00  0.00 100.00
8.10  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดเขา(วันครู 2501) (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดเขา(วันครู 2501)  15,600.00  0.00  0.00  15,600.00  0.00 100.00
8.11  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดกระดังงา (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดกระดังงา  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.12  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านเปร็ต (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเปร็ต  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.13  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านในเพลา (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านในเพลา  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.14  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านท่าน้อย (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านท่าน้อย  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.15  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ชุมชนวัดบางคู (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนชุมชนวัดบางคู  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.16  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดเจดีย์หลวง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.17  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านเขาหัวช้าง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.18  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านคลองเหลง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคลองเหลง  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.19  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านวัดใน (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านวัดใน  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.20  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านคลองวัง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคลองวัง  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.21  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านแขวงเภา (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านแขวงเภา  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.22  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดคีรีวง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดคีรีวง  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.23  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านท่าจันทน์ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านท่าจันทน์  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.24  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านควนทอง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)  11,700.00  0.00  0.00  9,100.00  2,600.00 77.78
8.25  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดหญ้าปล้อง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.26  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดยางทอง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดยางทอง  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.27  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านฉาง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านฉาง  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.28  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดโมคลาน (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดโมคลาน  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.29  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดสระประดิษฐ์ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.30  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านสองแพรกมิตรภาพ 92 (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.31  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านสำนักม่วง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสำนักม่วง  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.32  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดป่า(ท่าขึ้น) (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น)  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.33  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดหมาย (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดหมาย  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.34  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดเทวดาราม (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดเทวดาราม  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.35  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดยางงาม (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดยางงาม  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.36  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดทางขึ้น (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดทางขึ้น  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.37  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดพระเลียบ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดพระเลียบ  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.38  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดประดู่หอม (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดประดู่หอม  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.39  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดพระอาสน์ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดพระอาสน์  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.40  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านสะพานหัน (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสะพานหัน  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.41  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านอินทนิน (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านอินทนิน  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.42  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านหนับเภา (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านหนับเภา  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.43  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดนากุน (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดนากุน  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.44  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ชุมชนวัดสระแก้ว (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.45  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านเราะ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.46  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดน้ำตก (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดน้ำตก  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.47  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ปทุมานุกูล (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนปทุมานุกูล  23,400.00  0.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
8.48  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดชลธาราม (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดชลธาราม  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.49  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ราชประชานุเคราะห์ 8 (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8  23,400.00  0.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
8.50  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านสระบัว (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสระบัว  11,700.00  0.00  0.00  11,400.00  300.00 97.44
8.51  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านในถุ้ง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านในถุ้ง  15,600.00  0.00  0.00  15,600.00  0.00 100.00
8.52  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ท่าศาลา (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนท่าศาลา  23,400.00  0.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
8.53  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านท่าสูง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านท่าสูง  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.54  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดโคกเหล็ก (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดโคกเหล็ก  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.55  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดชัยธารามประดิษฐ์ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.56  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านประชาอารี (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านประชาอารี  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.57  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านทุ่งเกราะ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ  23,400.00  0.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
8.58  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดสโมสร (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดสโมสร  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.59  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านทุ่งชน (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทุ่งชน  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.60  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ชุมชนใหม่ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนชุมชนใหม่  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.61  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านหนองหว้า (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านหนองหว้า  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.62  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านปากเจา (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปากเจา  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.63  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดปลักปลา (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดปลักปลา  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.64  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดดอนใคร (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดดอนใคร  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.65  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านบ่อกรูด (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบ่อกรูด  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.66  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดจันทาราม (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดจันทาราม  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.67  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านพังปริง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านพังปริง  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.68  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านปากดวด (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปากดวด  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.69  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านหน้าเขาวัด (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.70  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดประทุมทายการาม (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดประทุมทายการาม  23,400.00  0.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
8.71  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านบางฉาง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบางฉาง  15,600.00  0.00  0.00  15,600.00  0.00 100.00
8.72  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดจอมทอง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดจอมทอง  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.73  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านช่องเขาหมาก (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก  15,600.00  0.00  0.00  15,600.00  0.00 100.00
8.74  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านน้ำร้อน (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านน้ำร้อน  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.75  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดขรัวช่วย (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดขรัวช่วย  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.76  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดปากด่าน (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดปากด่าน  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.77  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดคงคาวดี (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดคงคาวดี  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.78  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดสวนศิขรบรรพต (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.79  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดสุธรรมาราม (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดสุธรรมมาราม  11,700.00  0.00  0.00  11,556.00  144.00 98.77
8.80  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดสโมสรสันนิบาต (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต  15,600.00  0.00  0.00  15,600.00  0.00 100.00
8.81  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดธารน้ำฉา (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดธารน้ำฉา  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.82  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ชุมชนวัดเทพราช (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.83  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดชนสังขรณพิจิตร (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดชนสังชรณพิจิตร  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.84  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดศิลาชลเขต (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดศิลาชลเขต  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.85  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านเขายวนเฒ่า (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.86  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านเขาทราย (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเขาทราย  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.87  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านไสพลู (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านไสพลู  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.88  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านไสเหรียง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านไสเหรียง  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.89  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านเผียน (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเผียน  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.90  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ชุมชนวัดปัณณาราม (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.91  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดชนาราม (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดชนาราม  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.92  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านต้นจันทน์ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านต้นจันทน์  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.93  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านปลายทอน (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปลายทอน  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.94  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดถ้ำเทียนถวาย (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.95  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดคงคาเลียบ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดคงคาเลียบ  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.96  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านทุ่งครั้ง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง  11,700.00  0.00  0.00  11,475.60  224.40 98.08
8.97  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดสุชน (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดสุชน  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.98  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านสุวรรณเขต (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.99  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านห้วยทรายทอง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.100  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านคลองตีนเป็ด (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.101  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านเขาฝ้าย (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย  15,600.00  0.00  0.00  15,600.00  0.00 100.00
8.102  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านทุ่งหัวนา (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.103  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านปราบปราษฎร์อุทิศ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.104  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดเขาน้อย (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดเขาน้อย  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.105  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดกลาง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดกลาง  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.106  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านทุ่งขันหมาก (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.107  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านน้ำฉา (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านน้ำฉา  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.108  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านน้ำขาว (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านน้ำขาว  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.109  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านเขาใหญ่ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเขาใหญ่  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.110  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ชุมชนวัดทอนหงส์ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.111  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านในเขียว 1 (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านในเขียว 1  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.112  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านในเขียว 2 (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านในเขียว2  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.113  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านชุมขลิง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านชุมขลิง  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.114  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดใหม่ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดใหม่  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.115  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านวังลุง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านวังลุง  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.116  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดพรหมโลก (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดพรหมโลก  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.117  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านคลองแคว (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคลองแคว  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.118  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดนากัน (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดนากัน  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.119  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดเขาปูน (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดเขาปูน  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.120  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดท้าวโทะ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดท้าวโทะ  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.121  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดโยธาธรรม (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดโยธาธรรม  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.122  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดเขาขุนพนม (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดเขาขุนพนม  23,400.00  0.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
8.123  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดโทเอก (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดโทเอก  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.124  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดสากเหล็ก (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดสากเหล็ก  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.125  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 ชุมชนวัดอินทคีรี (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.126  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดหลวงครู (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดหลวงครู  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.127  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดกำแพงถม (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดกำแพงถม  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.128  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านในตูล (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านในตูล  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.129  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 เคียงศิริ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนเคียงศิริ  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.130  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดนาเหรง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดนาเหรง  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.131  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดคงคา (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดคงคา  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.132  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านขุนทะเล (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านขุนทะเล  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.133  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านปากลง (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปากลง  15,600.00  0.00  0.00  15,600.00  0.00 100.00
8.134  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดเปียน (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดเปียน  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.135  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านพิตำ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านพิตำ  11,700.00  0.00  0.00  11,700.00  0.00 100.00
8.136  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านนบ (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านนบ  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.137  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 วัดโรงเหล็ก (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดโรงเหล็ก  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
8.138  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านโรงเหล็ก (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก  15,600.00  0.00  0.00  15,600.00  0.00 100.00
8.139  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 บ้านพังหรัน (ง 241/ว.277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านพังหรัน  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
- รวม  1,496,924.00  0.00 0.00 1,464,631.60 32,292.40 97.84 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  9. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท แหล่งของเงิน (6711200) (20004665201500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 (ง 241/ว.79 ครั้งที่ 122 ลว. 8  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 10,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  10. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ แหล่งของเงิน 6711200 (20004660516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 รร.บ้านพังปริง (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] โรงเรียนบ้านพังปริง  24,000.00  0.00  0.00  24,000.00  0.00 100.00
10.4  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 บ้านทุ่งเกราะ (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ  48,000.00  0.00  0.00  48,000.00  0.00 100.00
10.5  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 บ้านสระบัว (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสระบัว  24,000.00  0.00  0.00  24,000.00  0.00 100.00
10.6  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 ราชประชานุเคราะห์ 8 (ง 241/ว.195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8  56,000.00  0.00  0.00  56,000.00  0.00 100.00
- รวม  152,000.00  0.00 0.00 152,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  11. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับปกติ แหล่งของเงิน 6711200 (200046660516452034)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ง 241/482 ครั้งที่ 165 ลว. 2  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
11.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บังคับบัญชาและครูผู้ร่วมปฏิบัติงานอาสาสมัครอเมริกัน รุ่น 135 วันที่ 17-21 มี.ค.67 รร.สองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี (ง 241/ว.1153 ครั้งที่ 221 ลว. 19  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
- รวม  48,000.00  0.00 0.00 8,000.00 40,000.00 16.67 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  12. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ แหล่งของเงิน 6711200 (20004660516552018)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567  (ง 241/ว.859 ครั้งที่ 197 ลว. 28  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา  16,100.00  0.00  0.00  14,600.00  1,500.00 90.68
- รวม  16,100.00  0.00 0.00 14,600.00 1,500.00 90.68 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  13. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ แหล่งของเงิน 6711200 (20004660516400063)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ในการขับเคลื่่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) (ง 241/10003 ครั้งที่ 207 ลว. 7  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
- รวม  15,000.00  0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (20004 35000300 2000000)
  14. กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (20004 67 50194 32857)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย (28 พ.ค.-2 มิ.ย.67) (ง 241/ว1864 ครั้งที่ 13 ลว. 14  พ.ค. 2567) กลุ่มการเงิน  6,500.00  0.00  0.00  2,888.00  3,612.00 44.43
- รวม  6,500.00  0.00 0.00 2,888.00 3,612.00 44.43 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0656)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004560037702000000)
  15. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องก้นและปราบปรามการทุจริต แหล่งของเงิน 6711200 (20004660002600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต (ง 241/923 ครั้งที่ 203 ลว. 4  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  20,000.00  0.00  0.00  20,000.00  0.00 100.00
15.4  ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ง 241/ว.1246 ครั้งที่ 232 ลว. 22  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  45,000.00  0.00  0.00  44,688.00  312.00 99.31
15.7  ค่าใช้จ่ายดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567 (ง 241/ว.1246 ครั้งที่ 232 ลว. 22  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  35,000.00  0.00  0.00  0.00  35,000.00 0.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 64,688.00 35,312.00 64.69 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ (20004 42006700 2000000)
  16. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพโรงเรียนขายโอกาส (20004 67 00106 00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) (ง 241/;2048 ครั้งที่ 53 ลว. 24  พ.ค. 2567) กลุ่มนิเทศฯ  26,000.00  0.00  0.00  21,358.00  4,642.00 82.15
- รวม  26,000.00  0.00 0.00 21,358.00 4,642.00 82.15 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ (20004 42006700 2000000)
  17. กิจกรรม : พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษ (20004670001700000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา วางแผนและสนับสนุนการบริหารงบประมาณปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 20-24 พ.ค.2567 (ง 241/ว2091 ครั้งที่ 60 ลว. 28  พ.ค. 2567) กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา  13,400.00  0.00  0.00  13,269.00  131.00 99.02
- รวม  13,400.00  0.00 0.00 13,269.00 131.00 99.02 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  13,112,470.00  0.00 0.00 8,089,226.37 5,023,243.63 61.69  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา