รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษาแบบ1โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ (387)  
  งบประมาณ 67,800.00 บาท เบิกจ่าย 67,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษาแบบ1โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 67,800.00 1  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา