รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านเขาทราย (384)  
  งบประมาณ 14,000.00 บาท เบิกจ่าย 14,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านเขาทราย 14,000.00 1  มิ.ย. 2567
2 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ฎ.792/67 14,000.00 5  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา