รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนวัดธารน้ำฉา (380)  
  งบประมาณ 49,000.00 บาท เบิกจ่าย 49,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนวัดธารน้ำฉา 49,000.00 1  มิ.ย. 2567
2 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนวัดธารน้ำฉา ฏ.849/67 49,000.00 18  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา