รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนวัดเจดีย์หลวง (379)  
  งบประมาณ 64,400.00 บาท เบิกจ่าย 64,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 64,400.00 1  มิ.ย. 2567
2 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ฎ.785/67 64,400.00 4  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา