รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  รถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า90กิโลวัตต์  
  งบประมาณ 1,358,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 1,358,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา