รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบ้านท่าน้อย (547)  
  งบประมาณ 1,145,800.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 1,145,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา