รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนวัดกลาง (545)  
  งบประมาณ 1,110,600.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 1,110,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา