รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โรงเรียนบ้านหนองหว้า (543)  
  งบประมาณ 415,200.00 บาท เบิกจ่าย 415,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โรงเรียนบ้านหนองหว้า 415,200.00 1  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา