รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
  งบประมาณ 80,000.00 บาท เบิกจ่าย 47,664.00 บาท คงเหลือ 32,336.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(ธวัชชัย ใจห้าว) 9,588.00 18  เม.ย. 2567
2 เงินยืม บย.40/2567 (นางสุพิชา เนตรวรนันท์) ฎ.666/67 35,100.00 5  มิ.ย. 2567
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ นางสุพิชา เนตรวรนันท์ ฏ.816/67 2,976.00 12  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา