รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/2566 (30%) แหล่งของเงิน 6711410  
  งบประมาณ 1,780,461.00 บาท เบิกจ่าย 1,780,461.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/2566 (30%) 1,780,461.00 21  ธ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา