รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าอุปกรณ์การเรียน 2/2566 (70%) แหล่งของเงิน 6711410  
  งบประมาณ 3,604,260.00 บาท เบิกจ่าย 3,604,260.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 3,604,260.00 3  พ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา