รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1/2567 (70%) แหล่งของเงิน 6711410  
  งบประมาณ 5,281,700.00 บาท เบิกจ่าย 5,280,025.00 บาท คงเหลือ 1,675.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1/2567 (70%) 5,281,700.00 13  มี.ค. 2567
2 คืนเงิน รร.วัดโมคลาน -1,675.00 8  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา