รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าอุปกรณ์การเรียน 1/2567 (70%) แหล่งของเงิน 6711410  
  งบประมาณ 2,838,500.00 บาท เบิกจ่าย 2,837,545.00 บาท คงเหลือ 955.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 1/2567 (70%) 2,838,500.00 13  มี.ค. 2567
2 คืนเงิน วัดโมคลาน -955.00 8  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา