รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1/2567 (70%) แหล่งของเงิน 6711410  
  งบประมาณ 2,045,500.00 บาท เบิกจ่าย 2,045,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1/2567 (70%) 2,045,500.00 13  มี.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา