รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/2566 (70%) แหล่งของเงิน 6711410  
  งบประมาณ 4,622,431.00 บาท เบิกจ่าย 4,621,956.00 บาท คงเหลือ 475.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4,622,431.00 3  พ.ย. 2566
2 คืนเงิน ชุมชนวัดอินคีรี -475.00 8  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา