รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่ 2/2566  
  งบประมาณ 3,652,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,650,000.00 บาท คงเหลือ 2,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่ 2/2566 3,754,000.00 2  ก.พ. 2567
2 คืนเงิน รร.บ้านในถุ้ง -2,000.00 1  ก.พ. 2567
3 คืนเงิน รร.วัดเจดีย์หลวง -1,500.00 12  ก.พ. 2567
4 คืนเงิน รร.บ้านน้ำร้อน -500.00 14  ก.พ. 2567
5 คืนเงิน รร.วัดเทวดาราม -3,000.00 15  ก.พ. 2567
6 คืนเงิน รร.วัดเขาน้อย -1,500.00 15  ก.พ. 2567
7 คืนเงิน รร.ชุมชนวัดสระแก้ว -500.00 15  ก.พ. 2567
8 คืนเงิน รร.บ้านวังลุง -4,000.00 15  ก.พ. 2567
9 คืนเงิน รร.บ้านสะพานหัน -500.00 15  ก.พ. 2567
10 คืนเงิน รร.บ้านคลองแคว -500.00 16  ก.พ. 2567
11 คืนเงิน รร.บ้านบางฉาง -6,000.00 21  ก.พ. 2567
12 คืนเงิน รร.บ้านเขาหัวช้าง -4,000.00 26  ก.พ. 2567
13 คืนเงิน รร.บ้านปากลง -17,500.00 27  ก.พ. 2567
14 คืนเงิน รร.บ้านคลองวัง -500.00 27  ก.พ. 2567
15 คืนเงิน รร.บ้านบ่อกรูด -1,500.00 27  ก.พ. 2567
16 คืนเงิน รร.บ้านทุ่งชน -9,500.00 27  ก.พ. 2567
17 คืนเงิน รร.วัดนากุน -500.00 27  ก.พ. 2567
18 คืนเงิน รร.ประชาอารี -1,000.00 28  ก.พ. 2567
19 คืนเงิน รร.วัดจันทาราม -1,000.00 18  มี.ค. 2567
20 คืนเงิน รร.บ้านนบ -500.00 18  มี.ค. 2567
21 คืนเงิน รร.บ้านโรงเหล็ก -5,000.00 18  มี.ค. 2567
22 คืนเงิน รร.วัดใหม่ -500.00 18  มี.ค. 2567
23 คืนเงิน รร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 -500.00 18  มี.ค. 2567
24 คืนเงิน รร.บ้านทุ่งเกราะ -8,000.00 18  มี.ค. 2567
25 คืนเงิน รร.วัดโทเอก -500.00 18  มี.ค. 2567
26 คืนเงิน รร.วัดสุธรรมาราม -1,000.00 18  มี.ค. 2567
27 คืนเงิน รร.บ้านปากดวด -500.00 18  มี.ค. 2567
28 คืนเงิน รร.วัดหญ้าปล้อง -7,000.00 18  มี.ค. 2567
29 คืนเงิน รร.บ้านท่าน้อย -500.00 18  มี.ค. 2567
30 คืนเงิน รร.ราชประชานุเคราะห์ 8 -17,000.00 25  มี.ค. 2567
31 คืนเงิน รร.ชุมชนใหม่ -3,000.00 25  มี.ค. 2567
32 คืนเงิน รร.บ้านเขาฝ้าย -500.00 27  มี.ค. 2567
33 คืนเงิน รร.บ้านท่าสูง -1,500.00 3  เม.ย. 2567
34 วัดโรงเหล็ก -500.00 24  เม.ย. 2567
35 คืนเงิน รร.เคียงศิริ -2,000.00 8  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา