รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด5,000ANSILumens โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่92 (3795)  
  งบประมาณ 49,900.00 บาท เบิกจ่าย 49,000.00 บาท คงเหลือ 900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด5,000ANSILumens โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่92 49,000.00 1  มิ.ย. 2567
2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด5,000ANSILumens ฎ.781/67 49,000.00 4  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา