รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดเขาขุนพนม (1043)  
  งบประมาณ 64,000.00 บาท เบิกจ่าย 64,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 64,000.00 1  มิ.ย. 2567
2 ค่าครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ฎ.803/67 64,000.00 8  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา