รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข รร.ปทุมานุกูล  
  งบประมาณ 9,783,200.00 บาท เบิกจ่าย 9,783,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน รร.ปทุมานุกูล งวด 6-9/77 4,810,274.15 16  พ.ค. 2567
2 อาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนปทุมานุกูล 4,972,925.85 1  มิ.ย. 2567
3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ฎ.776/67 4,863,600.00 3  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา