รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  อาคารเรียน 212 ล/57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว รร.ปทุมานุกูล (รหัสแหล่งของเงิน 6711320)  
  งบประมาณ 3,793,400.00 บาท เบิกจ่าย 3,793,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน รร.ปทุมานุกูล งวด 4/11 3,793,400.00 1,215,900.00 26  ธ.ค. 2566
2 ค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน รร.ปทุมานุกูล งวด 5/11 1,215,900.00 22  ม.ค. 2567
3 ค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน รร.ปทุมานุกูล งวด 6/11 986,200.00 29  ม.ค. 2567
4 ค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียน รร.ปทุมานุกูล 266,074.15 9  พ.ย. 2566
5 ค่าเสาเข็ม 109,325.15 16  พ.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา