รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าสาธารณูปโภค (230,000+200,000+200,000)  
  งบประมาณ 630,000.00 บาท เบิกจ่าย 539,596.21 บาท คงเหลือ 90,403.79 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1,496.79 26  ต.ค. 2566
2 ค่าน้ำประปา ประจำเดือนตุลาคม 2566 735.63 26  ต.ค. 2566
3 ค่าไปรษณีย์ ประจำเดือนตุลาคม 2566 4,665.00 8  พ.ย. 2566
4 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1,496.93 13  พ.ย. 2566
5 ค่าน้ำประปา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 1,034.69 13  พ.ย. 2566
6 ค่าโทรศัพท์ สนง. กันยายน 2566 1,353.56 23  พ.ย. 2566
7 ค่าโทรศัพท์ สนง. ตุลาคม 2566 881.15 23  พ.ย. 2566
8 ค่าโทรศัพท์ สนง. พฤศจิกายน 2566 1,496.65 8  ธ.ค. 2566
9 ค่าโทรศัพท์ สนง. ตุลาคม 2566 463.31 8  ธ.ค. 2566
10 ค่าไปรษณีย์ พฤศจิกายน 2566 7,067.00 8  ธ.ค. 2566
11 ค่าน้ำประปา ประจำเดือนธันวาคม 2566 735.63 15  ธ.ค. 2566
12 ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนตุลาคม 2566 55,832.36 19  ธ.ค. 2566
13 ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 49,035.29 19  ธ.ค. 2566
14 ค่าโทรศัพท์ สนง. พฤศจิกายน 2566 929.30 26  ธ.ค. 2566
15 ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 428.00 3  ม.ค. 2567
16 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธ.ค.66 1,496.58 3  ม.ค. 2567
17 ค่าไปรษณีย์ ประจำเดือนธันวาคม 2566 4,105.00 10  ม.ค. 2567
18 ค่าน้ำประปา ปรจะำเดือน มกราคม 2567 873.66 11  ม.ค. 2567
19 ค่าโทรศัพท์ สนง. ธ.ค. 66 428.00 24  ม.ค. 2567
20 ค่าโทรศัพท์ ธ.ค. 66 880.08 1  ก.พ. 2567
21 ค่าไปรษณีย์ มกราคม 2567 9,530.00 8  ก.พ. 2567
22 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ มกราคม 2567 1,496.51 14  ก.พ. 2567
23 ค่าไฟฟ้า ธันวาคม 66 - มกราคม 67 99,307.61 16  ก.พ. 2567
24 ค่าน้ำประปา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 965.68 16  ก.พ. 2567
25 ค่าโทรศัพท์ สนง. ม.ค. 67 1,327.34 27  ก.พ. 2567
26 ค่าไปรษณีย์ กุมภาพันธ์ 2567 3,530.00 11  มี.ค. 2567
27 ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 53,148.99 11  มี.ค. 2567
28 ค่าน้ำประปา ประจำเดือนมีนาคม 2567 535.00 15  มี.ค. 2567
29 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ กพ.-มีค.67 2,993.86 26  มี.ค. 2567
30 ค่าโทรศัพท์ สนง. กุมภาพันธ์ 2567 879.01 28  มี.ค. 2567
31 ค่าโทรศัพท์ สนง. ก.พ.67 (2 หมายเลข) 428.00 4  เม.ย. 2567
32 ค่าน้ำประปา ประจำเดือนเมษายน 2567 243.96 11  เม.ย. 2567
33 ค่าไปรษณีย์ มีนาคม 2567 3,134.00 11  เม.ย. 2567
34 ึั้่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม 2567 65,959.48 19  เม.ย. 2567
35 ค่าไปรษณีย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (ฎ.590/67) 2,387.00 15  พ.ค. 2567
36 ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนเมษายน 2567 66,281.97 15  พ.ค. 2567
37 ค่าโทรศัพท์ มีนาคม 2567 ฎ.585/67 1,384.58 14  พ.ค. 2567
38 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมษายน 2567 ฎ.605/67 1,496.93 17  พ.ค. 2567
39 ค่าโทรศัพท์ มีนาคม 2567 ฎ.652/67 428.00 27  พ.ค. 2567
40 ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือนเมษายน 2567 ฎ.660/67 928.23 4  มิ.ย. 2567
41 ค่าน้ำประปา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 345.61 16  พ.ค. 2567
42 ค่าไปรษณีย์ พฤษภาคม 2567 3,521.00 7  มิ.ย. 2567
43 ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ฎ.732/67 76,147.07 20  มิ.ย. 2567
44 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ค.67 ฎ.750/67 1,496.86 21  มิ.ย. 2567
45 ค่าโทรศัพท์สนง.พ.ค.67 ฎ.758/67 1,775.67 26  มิ.ย. 2567
46 ค่าน้ำประปา มิ.ย. 67 ฏ.702/67 284.62 17  มิ.ย. 2567
47 ค่าไปรษณีย์ มิ.ย. 67 ฏ.809/67 3,920.00 9  ก.ค. 2567
48 ค่าน้ำประปา ก.ค. 67 ฏ.811/67 284.62 12  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา