รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 บ้านแขวงเภา  
  งบประมาณ 15,600.00 บาท เบิกจ่าย 10,400.00 บาท คงเหลือ 5,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอินเตอร์เน็ต ต.ค.66-ม.ค.67 5,200.00 15  ก.พ. 2567
2 ค่าอินเตอร์เน็ต ก.พ.-มี.ค.67 ฎ.648/67) 2,600.00 27  พ.ค. 2567
3 ค่าอินเตอร์เน็ต เม.ย. 67 ฏ.707/67 1,300.00 19  มิ.ย. 2567
4 ค่าอินเตอร์เน็ต พ.ค. 67 ฎ.828/67 1,300.00 16  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา