รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ปี 2567 ระยะเวลา ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567 สพป.นศ.4  
  งบประมาณ 90,000.00 บาท เบิกจ่าย 60,000.00 บาท คงเหลือ 30,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอินเตอร์เน็ต ตุลาคม 2566 7,500.00 24  ม.ค. 2567
2 ค่าอินเตอร์เน็ต พฤศจิกายน 2566 7,500.00 24  ม.ค. 2567
3 ึค่าอินเตอร์เน็ต ธันวาคม 2566 7,500.00 24  ม.ค. 2567
4 ค่าอินเตอร์เน็ต มกราคม 2567 7,500.00 27  ก.พ. 2567
5 ค่าอินเตอร์เน็ต กุมภาพันธ์ 25676 7,500.00 21  มี.ค. 2567
6 ค่าอินเตอร์เน็ต มีนาคม 2567 7,500.00 27  พ.ค. 2567
7 ค่าอินเทอร์เน็ตสพป.นศ.4 พ.ค.67 7,500.00 21  มิ.ย. 2567
8 ค่าอินเตอร์เน็ต เมษายน 2567 ฎ.659/67 7,500.00 4  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา