รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่้วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 รร.บ้านพังปริง  
  งบประมาณ 24,000.00 บาท เบิกจ่าย 24,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม พ.ย.-ธ.ค. 66 9,600.00 29  ม.ค. 2567
2 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม มค.67 5,200.00 9  ก.พ. 2567
3 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม ก.พ.67 4,600.00 11  มี.ค. 2567
4 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม มี.ค.67 4,600.00 4  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา