รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายดำเนินการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567  
  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าป้ายไวนิล 4,851.00 25  ม.ค. 2567
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 350.00 20  มี.ค. 2567
3 วัสดุการรับนักเรียน 2,849.00 26  เม.ย. 2567
4 วัสดุการรับนักเรียน 1,950.00 26  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา