รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2567  
  งบประมาณ 25,000.00 บาท เบิกจ่าย 25,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.10/67 นายโสภณ มีเสน (งานวันครู อ.สิชล) 5,000.00 10  ม.ค. 2567
2 เงินยืม บย.10/67 นายมาณพ เสียมไหม (งานวันครู อ.นบพิตำ) 5,000.00 12  ม.ค. 2567
3 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันครู รร.วัดทางขึ้น 5,000.00 26  ม.ค. 2567
4 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันครู รร.ชุมชนบ้านบางโหนด 5,000.00 26  ม.ค. 2567
5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันครู รร.ชุมชนวัดทอนหงศ์ 5,000.00 9  ก.พ. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา