รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  เงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี พ.ศ.2567 (มกราคม-ธันวาคม 2567)  
  งบประมาณ 30,024.00 บาท เบิกจ่าย 1,000.00 บาท คงเหลือ 29,024.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบกองทุนทดแทน ปี 2567 1,000.00 23  ม.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา