รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านบริหารงานการคลัง ฯ สังกัด สพฐ. วันที่ 25-26 ธ.ค.66 รร.ดิไอเดิลโฮเท็ลแอนด์ิเรสซิเดนซ์ จ.ปทุมธานี  
  งบประมาณ 6,200.00 บาท เบิกจ่าย 6,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,200.00 3  ม.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา