รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามและประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปี 2567  
  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 8,500.00 บาท คงเหลือ 1,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.30/67 นส.ฐานิศ หริกจันทร์ 6,300.00 3  เม.ย. 2567
2 ค่าจัดทำเกียรติบัตร ฎ.651/67 2,200.00 28  พ.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา