รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน 22-24 ธ.ค. 66 รร.บางกอกพาเลส กทม  
  งบประมาณ 9,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้่จ่ายในการเดินทาง (นายอดิศร อมรเวช) 3,496.00 12  ม.ค. 2567
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นางอรศรี มากเกตุ 5,504.00 17  ม.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา