รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา รร.ในสังกัดโดยใช้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน  
  งบประมาณ 139,600.00 บาท เบิกจ่าย 31,099.00 บาท คงเหลือ 108,501.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,440.00 25  ธ.ค. 2566
2 บย.8/67 นางสุพิชา เนตรวรนันท์ 38,890.00 2  ม.ค. 2567
3 รับคืนเงินยืม บย.8/2567 นางสุพิชา เนตรวรนันท์ -34,890.00 23  ม.ค. 2567
4 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 17,686.00 4  มี.ค. 2567
5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ฏ.817/67 245.00 12  ก.ค. 2567
6 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ฎ.823/67 7,728.00 16  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา