รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำของข้าราชการ  
  งบประมาณ 43,836.00 บาท เบิกจ่าย 43,836.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย 43,836.00 20  ธ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา