รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) ครั้งที่ 1-4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 1-2 ในการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการ สพท  
  งบประมาณ 183,560.00 บาท เบิกจ่าย 31,120.40 บาท คงเหลือ 152,439.60 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าถ่ายเอกสาร 950.40 19  ม.ค. 2567
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 12,618.00 26  ม.ค. 2567
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (นางสุภาภรณ์)ฎ.547/67 4,592.00 18  เม.ย. 2567
4 เงินยืม บย.43/2567 นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ ฏ.689/67 13,430.00 11  มิ.ย. 2567
5 รับคืนเงินยืม บย.43/2567 นางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ ฎ.689/67 -470.00 28  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา