รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566   
  งบประมาณ 30,290.00 บาท เบิกจ่าย 18,626.00 บาท คงเหลือ 11,664.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ก.นิเทศก์ 16,226.00 4  ธ.ค. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 2,400.00 25  ธ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา