รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566 รร.บางกอกพาเลส กทม.  
  งบประมาณ 6,200.00 บาท เบิกจ่าย 6,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (นางสิริวรรณา) 6,200.00 15  ธ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา