รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคึกษาเพื่อตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
  งบประมาณ 187,770.00 บาท เบิกจ่าย 128,624.00 บาท คงเหลือ 59,146.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการ บย.5/67 นนางขวัญใจ สุทธิกาญจน์ 141,450.00 22  พ.ย. 2566
2 ค่าวัสดุจัดทำแผนปฏิบัติการ 1,800.00 15  ธ.ค. 2566
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,360.00 20  ธ.ค. 2566
4 รับคืนเงินยืม บย.5/67 นางขวัญใจ สุทธิการญจน์ -40,214.00 22  ธ.ค. 2566
5 รับคืนเงินยืม บย.5/67 นางขวัญใจ สุทธิการญจน์ -7,300.00 25  ธ.ค. 2566
6 ค่าจัดทำเอกสาร 800.00 25  ธ.ค. 2566
7 ค่าเช่าห้องประชุมและป้ายไวนิล 7,300.00 26  ธ.ค. 2566
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 11,400.00 9  ม.ค. 2567
9 ค่าจัดทำเล่มหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน 3,660.00 12  ม.ค. 2567
10 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 945.00 9  ก.พ. 2567
11 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ปี 2567 5,400.00 21  มี.ค. 2567
12 ค่าจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ฎ.797/67 2,023.00 5  ก.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา