รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการติดตามขับเคลื่อนนโยบาย เรียนดี มีความสุข ภายใต้โครงการสุขาดี มีความสุข  
  งบประมาณ 25,960.00 บาท เบิกจ่าย 500.00 บาท คงเหลือ 25,460.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สิริลักษณ์ ฎ.751/67 500.00 21  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา