รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
  งบประมาณ 26,700.00 บาท เบิกจ่าย 21,600.00 บาท คงเหลือ 5,100.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.49/2567 น.ส.พัฒน์ชญา ทองแซม 21,600.00 20  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา