รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ  
  งบประมาณ 2,100.00 บาท เบิกจ่าย 2,100.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม นางภัทราวดี สมจิตต์ ฎ.731/67 2,100.00 19  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา