รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย (28 พ.ค.-2 มิ.ย.67)  
  งบประมาณ 6,500.00 บาท เบิกจ่าย 3,128.00 บาท คงเหลือ 3,372.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.38/2567 นางชนิดาภา เล่นทัศน์ ฎ.633/67 2,888.00 24  พ.ค. 2567
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(เบิกเพิ่ม) ฎ.727/67 240.00 19  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา