รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566  
  งบประมาณ 480,000.00 บาท เบิกจ่าย 326,740.00 บาท คงเหลือ 153,260.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.13/67 นางสุรภี พรหมสุข 16,480.00 23  ม.ค. 2567
2 ค่าวัสดุจัดประชุมคณะกรรมการรางวัลพระราชทาน 1,782.00 2  ก.พ. 2567
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,700.00 9  ก.พ. 2567
4 เงินยืม บย.18/67 นางสุรภี พรหมสุข 306,100.00 13  ก.พ. 2567
5 ค่าเข้าเล่มเคลือบปกรายงานผลการปฏิบัติงาน 2,145.00 15  ก.พ. 2567
6 ค่าถุงหิ้วพลาสติก 126.00 15  ก.พ. 2567
7 ค่าวัสดุคัดเลือก นร.เพือรับรางวัลพระราชทาน 7,695.00 16  ก.พ. 2567
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 2,700.00 7  มี.ค. 2567
9 ค่าไปรษณีย์ 4,490.00 11  มี.ค. 2567
10 คืนเงินยืม บย.13/67 นางสุรภี ฏ.290 -680.00 7  ก.พ. 2567
11 เงินยืม บย.27/67 นางสุรภี พรหมสุข 29,455.00 15  มี.ค. 2567
12 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 724.00 20  มี.ค. 2567
13 รับคืนเงินยืม 18/67 นางสุรภี พรหมสุข -49,321.00 18  มี.ค. 2567
14 ค่าถ่ายเอกสารวาระการประชุมคัดเลือกนักเรียน 1,244.00 3  เม.ย. 2567
15 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 1,120.00 23  เม.ย. 2567
16 คืนเงินยืม บย.27/67 นางสุรภี พรหมสุข -1,420.00 24  เม.ย. 2567
17 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 2,400.00 23  พ.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา