รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ  
  งบประมาณ 1,440.00 บาท เบิกจ่าย 875.00 บาท คงเหลือ 565.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (สิริลักษณ์) ฎ.606/67 875.00 20  พ.ค. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา