รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองและพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
  งบประมาณ 16,050.00 บาท เบิกจ่าย 16,050.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม บย.44/67 นางรัตนาพร อรทัย 16,050.00 11  มิ.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ติดต่อผู้พัฒนา